Previous awarded works in ICVA competitions

In our life, all these that give a thrill to your heart, bring spiritual pleasure or even impart power are waiting to be discovered by a concentrated mind.


 

 

 

 

 

 

 

 

Jingwen Chen, Jinquan Zhang, Shiting Xu(China), “MO”, Jiangxi University of Finance and Economics, Tutor: Rui Tang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zekai Li, Jinwen Chen, Xianfeng Hu, Jinliu Chen(China), “Morden in Beijing”, HANSHAN NORMAL UNIVERSITY, Tutor: Yunwei Zhang, Bing Huang 

 

 

 

 

 

 

 

Mingjun Zhang(China), ““Yanyuxuan” Tea Culture Club”, Shanghai Normal University, Tutor: Bin Jiang 

 

 

Zhiquan Guo(China), “Dream Chasing Series-Dream as a Horse, Swim as a Kun, Fly as a Roc”, Guangzhou Academy of Fine Arts, Tutor: Meng Gao 

 

 

 

 

 

Runjie Li, Jianing He, Zikun Wang, Changhao Yan(China), “Harmony In Diversity”, Polytechnic School Of Shenyang Ligong University, Tutor: Feiyue Yu, Kai Yang, Jiayue Wu, Xinwei Li 

 

 

 

Di Lu(China), “Pencil sharpener”, School of Future Design, Beijing Normal University 

 

 

 

Yuanxi Yang(China), “Mysterious country”, Henan University of Technology, Tutor: Zhao Wang 

 

 

Shumei Feng(China), “Decameron-library ticket”, Hunan Normal University, Tutor: Jianrong Wang 

 

 

 

 

Rui He, Jiaxun Tang(China), “Chaos and order”, Sichuan Fine Arts Institute, Tutor: Feifei Sheng, Renchi Wang 

 

 

Rui Huang(China), “CX330 Star Museum”, Nanjing University of the Arts, Tutor: Qinyu Ji 

 

Qing Li(China), “Deer”, Wuhan University Of Technology, Tutor: Mingjian Zhu 

 

 

 

 

 

 

 

Zekai Li, Jinliu Chen, Wanxiang Wang(China), “Architectural perspective”, HANSHAN NORMAL UNIVERSITY, Tutor: Bing Huang 

 

 

 

 


 

 

Jiawei Liu, Xianggang Ye, Zhihao He, Xin Li(China), “REINVENT IMPRESSION”, Jingdezhen Ceramic Institute, Tutor: Yuchuan Guo 

 

 

 

Mengchen Liu(China), “Me Myself & I”, Kede College of Capital Normal University, Tutor: Yangfan Deng 

 

 

 

Di Lu(China), “Vase-like tissue box”, School of Future Design, Beijing Normal University 

 

 

 

Haoqi Xia(China), “75%”, Chengdu University, Tutor: Yifei Hu 

 

 

  

 

Ying Xu(China), “2020 Chinese spring”, Academy of Arts & Design, Tsinghua University, Tutor: Bo Yuan 

 

 

 

 

 

 

Zhihao Zheng, Jinnan Wang(China), “Small house”, Jiangxi University of Finance and Economics, Tutor: Rui Tang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huaiming Cai, Hanying Fang(China), “working condition”, Soochow University, Tutor: Chen Zhou 

 

 

 

 

 

 

Joyce Shi(USA), “My Youth Holds Me Tight”, Parsons School of Design 

 

  
  

Ziqi Kong(China), “oh oh”, LuXun Academy of Fine Arts, Tutor: Tianshu Liu 

 

 

 

 

 

 

 

Zhehong Li(China), “Return to the garden”, Hubei Ecology Vocational College 

Yanting Li(China), “Dream in the Deserted Garden”, Guangzhou Academy of Fine Arts, Tutor: Caihao Wu 

Junling Lin(China), “14-day self-observation”, Hubei University, Tutor: Lin Zheng  

 

Ke Wang(China), “A little note”, Dalian University Of Foreign Languages 

 

 

 

 

Cenya Wu, Xinyi Wu, Shumian Zhao(China), “Chameleon spectrum”, China Academy of Art, Tutor: Chuan Ma, Zhilu Cheng 

 

 

 

 

Jinhao Xie, Teng Zhang, Bili Guan(China), “Hongyi Kaisong”, Zhanjiang University of Science and Technology 

 

 

Wenxuan Xu, Yuan Fang, Wenying Li, Kefan Jiang, Haodi Zhu(China), “Children From The Stars”, Nanjing Normal University Taizhou College  

Yang Jie(Korea), “Yesterday a hunting•Today the prisoner”, Kunsan University, South Korea, Tutor: Jin ZhenShu 

  


 

Yajing Yin(China), “Doll. Series”, LuXun Academy of Fine Arts, Tutor: Tianshu Liu 


© ICVA 2018 | Privacy | Contact