Previous awarded works in ICVA competitions

In our life, all these that give a thrill to your heart, bring spiritual pleasure or even impart power are waiting to be discovered by a concentrated mind.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Wanjun Mai, Liwen Liu, Lihua He (China), "P=WT", Guangzhou Academy of Fine Arts, Tutor: Qian Song, Chunsheng Shi, Qifan Huang, Yan Cai 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Yifan Zhu, Yijun Chen, Anqi Ge (China), "DaiXu", Ningbo University, Tutor: Zewen Wang 

 

 

 

 

Qianru Chen, Ludan Fan, Ziyue Fan (China), "Li River song Bay", Guilin University of Technology, Tutor: Dong Han, Ren Song 

 

Chu Liu Bo Kai (China), "Back Shadow Series", Nanjing Normal University, Tutor: Qinglong Lu 

 

 

Hongxiang Ke (China), "Caring for autistic children observation and exploration magnifying glass and interactive camera design", Shenyang Ligong University Art and Design College, Tutor: Weiping Miao 

 

 

 

Zhilei Feng (USA), "Solaris", School of Visual Arts, Tutor: Sam Web 

Zhipeng Jiang (China), "Mountain and Stone Group Painting", Capital Normal University, Tutor: Wei Chen 

 

 

 

 

Yiyuan Li (UK), "Liquid flower", Goldsmiths, University of London 

Haibin Liu, Xiangqi Di, Qianru Chen (China), "Hope", Guilin University of Technology, Tutor: Linlin Cong, Yinan Li 

Yihui Liu, Limei Tao, Hua Zhang (China), "Misty rain on the elephant mountain", Guilin University of Technology, Tutor: Dong Han, Rongmin Shi 

 

 

 

 

 

 

 

Wenling Teng (China), "Lingering Song", Tsinghua University, Tutor: Bo Wu 

 

 

 

Yuhan Tsai (UK), "Secular Fringe", Kingston University, Tutor: by myself 

 

 

 

 

 

 

 

Linglan Cai (China), "Among the Flowers Series", China Academy of Art, Tutor: Yupu Li 

 

Biyue Zeng (China), "light of shadows", China Academy of Art, Tutor: Yupu Li 

Qingxiu Chen, Yingfeng Cao, Yaojun Cai (China), "Huangyao Ancient Street", Guilin University of Technology, Tutor: Dong Han, Yinan Tao 

Menghao Guo (China), "Unity is strength", Tianjin Academy of Fine Arts, Tutor: Jiaming Lu 

 

 

Wenjie Li (China), "Middle Earth", Sichuan University of Media and Communications, Tutor: Shengbing Li 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yanxi Liu (UK), "FACE", University of Arts London 

 

 

 

 

 

 

 

Yiqi Liu, Liwen Zhang (China), "KID'S MIND", Beijing Jiaotong University, Tutor: Yuxiao Yi 

 

 

Yuhan Liu (China), "Jellyfish Side Table", Central Academy of Fine Arts, Tutor: Yang Gao 

 

 

 

 

Xiangyu Meng (China), "Dsign of Agricultural Products Truck", South China University Of Technology, Tutor: Hui Meng 

Zheng Ren (China), "Snow in hometown", Soochow University  

Weiwei Song, Ludan Fan, Yongming Jiang (China), "Lijiang River in Guilin", Guilin University of Technology, Tutor: Dong Han, Jin Li 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ruiyi Wang (UK), "The future of technological life", University for the Creative Arts, Tutor: Yang Dong 

 

 

 

 

 

 

 

Zirun Wang (China), "Swan Song", School of Visual Arts, Tutor: Tristan Elwell 

Peiji Wei, Qiuyun Zhao, Yixuan Wu (China), "Free vs. Bound", Guilin University of Technology, Tutor: Dong Han, Xiaofeng Luo 

Yufei Xie, Ludan Fan, Yongming Jiang (China), "Never stop Living", Guilin University of Technology, Tutor: Linlin Cong, Ruidong Ma 

Dong Yan (China), "Mi", Jilin Animation Institute, Tutor: Zhiyong Yang 

 

Yujie Yang (China), "J’écris ton nom", China Academy of Art, Tutor: Yupu Li 

 

 

 

Xinwei Zhao, Qianying Zhu (China), " coexistence and co-prosperity • Visualizing Great Wall Heritage Protection and Human lmpact", Beijing Forestry University, Tutor: Jin Wang 

 

 

 

 

Jiacheng Zhou, Xinwu Wang, Fu Zhu (China), "ROAD", Xi`an Academy of Fine Arts, Tutor: Chen Luo 

 

 

 

 

Liyan Zhou (China), "N to S Emotional duplicate", China Academy of Art, Tutor: Wenchao Cai
© ICVA 2018 | Privacy | Contact