Previous awarded works in CEAPVA competitions

What is art? No one knows. And when you try to put it down in words, you find it gone.


 

 

 

 

Willow Lu (China), "Chernobyl's Flowers"  

 

 

Xuan Teng (China), "NS100 Orthopedic Robotic Surgery Platform"  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RABBITIE DESIGN STUDIO (China), "NEW CLASSIC COLLECTION FROM ARTIDOTE" 

 

 

 

 

 

 

 

Zixuan Hu, Xietao Huang, Yulin Peng (China), "The Mooncake Packaging Of ChangZhi Networks Limited"  

   

Ring-Motion Creativity (China), "Asian Games Show Hangzhou"  

 

 

 

 

 

 

Sirui Li, Xiesiyuan Shu, Jessica Kewei Lin (USA), "PulseHeal"  

Willow Lu (China), "Red Smile"  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zhenzhen Cai (China), "Fairy tale series"  

Full Studio (China), "art-D Award"  

 

 

 

 

 

Xianwen Guo (China), "MARCMALONG"  

 

 

 

 

 

 

 

Zixuan Hu, Xietao Huang, Di Guan, Ruilong Zhang (China), "The Wine Packaging Of Shanqing"  

 

 

 

 

 

 

 

He Huang, Yinshan Chen, Shiqin Li, Pingyang Xie (China), "Nanchong • Blue Luxury Club"  

Chen Jiang (China), "Shallow Sleep Theater"  

Yueming Li (China), "Flowing Moonlight"  

Willow Lu (China), "Scorched Sun"  

 

 

 

 

 

 

 

 

IU&EASYBRAND (China), "DUO COLLECTION"  

 

 

 

 

 

 

 

 

Yanguang Xie (China), "Xiangsong Country B&B logo design"  

 

 

 

 

 

ZD Visual Research Center (China), "Ruhe packaging design"  

 

 

 

 

 

Jie Dong (China), "Tide"  

 

Long Gao, Zhangli Jia, Yunan Li, Yining Xu (China), "NENU Campus Style"  

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

Huaisu Guo (China), "Guiyang Wuyue Huafu"  

 

 

 

 

 

Xianwen Guo (China), "Octojoin"  

 

 

 

 

 

 

 

 

Zixuan Hu, Xietao Huang, Hao Wu, Ruixuan Liu (China), "Photosynthesis"  

Changli Jia, Yunan Li, Ziyue Liu (China), "CHANGHAO BIOTECHONLOGY logo"  

 

 

 

 

 

Ping Jiang (China), "BENSU"  

 

An Leng (China), "Returning to the original intention"  

Yueming Li (China), "Bury Me"  

 

 

 

 

 

 

 

 

Xinming Lin (China), "The intangible cultural heritage of Xixiang in Shenzhen is full of vitality and passion"  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sixue Liu (China), "Nestbox sky travel hotel"  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Sixue Liu (China), "Zunyi Xinpu Home"  

Willow Lu (China), "We Won – Pepsi-Cola!"  

 

 

 

 

 

 

 

Siyuan Lu (China), "Zunyi Zhonghai New Metropolis" 


© ICVA 2018 | Privacy | Contact