Previous awarded works in CEAPVA competitions

What is art? No one knows. And when you try to put it down in words, you find it gone.


 

 

 

 

 

Shuangshuang Shi(China), "Hear and see", Nanjing University of the Arts, Tutor: Bin Lu 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yun Zhu(China), "The Soul Tearoom-Packaging Design for Yellow Tea", Xi`an Academy of Fine Arts 

 

 

 

 

Xi Cai(China), " Pinata ", Hubei Academy Of Fine Arts, Tutor: Jun Chen  

 

 

 

 

 

Qi Zhang, Yutong Zhang, Jingwei Sun, Liu Yang(China), "Smart interactive VR glasses", Liaoning Petrochemical University, Tutor: Honghe Gao 

 

 


 

 

Shilong Li, Jianchao Zhang, Wenfeng Wang(China), " Tracing the origin-ethnic decoration studio ", GuangXi University for Nationalities, Tutor: Hongxia Wei 

 


 

Qiuchen Lu, Enzong Ma(China), " If left to sit idle ", Hangzhou Normal University, Tutor: Fei Shen 

 

 

 

Jingyi Mou(China), " Sustainable cat nest rocking chair ", Guangzhou Academy of Fine Arts 

 

 

 

 

Juncong Pan(China), " Wiz+Weshop ", Lingnan Institute of Technology 

 

Ting Tang(China), "Mei Yu Ti", China Academy of Art, Tutor: Xu Han, Huasha Chen, Yin Chou 

 

 

Haoyu Zhang, Shuyang Yan(China), "THE DESIGN OF DUJIANGYAN STATION", School of Aarchitecture, Tutor: Rong Lin, Li Qi 

 

 

 

 

Sitian Zhang(China), " Period ", Academy of Arts & Design, Tsinghua, Tutor: Geming Zhang, Hongwei Wang 

 

 

 

Zhou Zhou(China), ""Aphantasia" Patients ", China Academy of Art 

 

 

 

 

 

Yun Zhu(China), "Tea Gachakon", Xi`an Academy of Fine Arts 

 

 

 

 

 

Junhui Cai(China), " Mukbang Supermarket ", Macau University of Science and Technology, Tutor: Lingqi Kong 

Zhe Chen(China), " A new appearance from the landscape of the motherland ", Qufu Normal University, Tutor: Xiyin Zhang 

Yong Han, Xinyue Zhu, Shuaiyin Wang(China), " Movable rural smart residence space design", Quanzhou Normal University, China Academy 

 

 

Zhenya Hao, Shijie Gu(China), " City of Steel ", Anhui University Of Technology, Tutor: Rujing Yao 

 

 

 

 

Zhihao Li(China), "2022 Winter Olympics on campus", Tsinghua University, Tutor: Wei Huang 

 

 

 

Yangyang Liao, Zijiao Hu, Yunan Lin(China), " HULLBREAKER ", Beijing Institute Of Technology 

 

Yichen Liu, Huiling Qiu, Jianing Teng, Haoran Yi(China), "Eatime", LuXun Academy of Fine Arts, Tutor: Lu Zhao, Yibi Zhuo 

 

 

Zhaohan Liu, Minqi Yang(China), " TAOHUAYUAN ", Shanghai Institute of Visual Art 

  

Yunfei Shen, Jingyu Zhong(China), "Travle over time", Xi'an Engineering University, Tutor: Duo Shen 

 

 

Binghui Song(England), "Wood&Feathers,Butterflies&Fish,Cloud&Sea", Royal College of Art, Tutor: David、Yantian Fuji 

Xinyu Tang, Linfeng Xu(China), "When the city meets nature", LuXun Academy of Fine Arts, Tutor: Lu Zhao, Shuyang Xue 

 

xiaohan Wang, Tingting Yu, Miaoran Wang(China), "Whale source humidifier based on emotional design", Northeast Forestry University, Tutor: Bo Li 

 

 

 

Haiwang Zhang, Jincheng Hou, Yueci Ma(China), " Fantasy Forest ", Liaoning Petrochemical University, Tutor: Nan Hu 

 

Yingqi Zhang(China), "Relative", School of Design&Arts.BIT 

Qiantong Zhao(China), "Persimmon", Yanbian University, Tutor: Taixuan Li 

 

 

Yi Zhong(China), "Erosion", China Academy of Art, Tutor: Shuhong Fang  

 

 

 

Yaling Zhuang(China), "Four Friends", Xi`an Polytechnic University, Tutor: Jing Zhang 

 

 

Sirui Zou(USA), " Traveling:Wind, Breath, Whisper ", School of Visual Arts, Tutor: Suenorocky
© ICVA 2018 | Privacy | Contact