Previous awarded works in ICVA competitions

In our life, all these that give a thrill to your heart, bring spiritual pleasure or even impart power are waiting to be discovered by a concentrated mind.

 

 

 

 

Mingjun Luo(China), “Extaordinary Dimension”, Zhejiang Sci-tech University, Tutor: Jianfang Wang

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xingji Tang(China), “Yi Jian”, Yunnan Arts University, Tutor: Pu He

 

 

 

 

 

Kunhong Du(China), “Elma Furyl”, Chongqing Jiaotong University, Tutor: Yuan Xi

 

 

 

 

 

 

 

Xianrui He(China), “Rebirth”, Beijing Film Academy, Tutor: Yuan Xi

 

 

 

 

 

 

Zhiqing Huang(China), “Night forest dream”, Academy of design, Jiangnan University, Tutor: Weiping Chen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xuyi Li, Jjingzhi Tao, Jinqiu Gu, Jingwen Wang, Wenxin Hu(China), “DaYin,ZhongGuan-Dalian ocean island homeland culture hotel design”,

Dalian Polytechnic University, Tutor: Yi Song

 

 

 

 

 

 

Zhaoying Liao(China), “THE chusuo Brand Vision”, Huashang College Guangdong University of Finance and Economics

 

 

 

 

 

 

 

Chen Qiu, Xiaochuan Yu, Tongtong Yang, Yelei Fu(Hong Kong, China), “Jimmy’s Journey”, The Hong Kong Polytechnic University, Tutor: Terry Lam

 

 

 

 

 

Junkai Shao(China), “Ultrasonic Hand-held Cleaning and Drying Equipment — PORTANIC”, Southeast University

 

 

 

 

 

 

Yanyun Zhu(China), “Dream of dunhuang”, Chongqing University

 

 

  

 

 

 

 

Songyan Cao(China), “Break free—The Story Behind Loneliness”, Shenzhen University, Tutor: Dong Ma    

 

 

 

 

 

 

 

zenv Gou(China), “Interior Design of Japanese Style Tea House”, Northeastern University, Tutor: Chun Bao

 

 

 

Xinzhi Lin(China), “Cats Puzzle”, Soochow University, Tutor: Zhusong Jiang

 

 

 

 

 

 

Wenfeng Pan(China), “ZHU LU”, Fuzhou University, Tutor: Youshi Jin

 

 

 

 

 

 

© ICVA 2018 | Privacy | Contact