Previous awarded works in ICVA competitions

In our life, all these that give a thrill to your heart, bring spiritual pleasure or even impart power are waiting to be discovered by a concentrated mind.


 

 


 

Ningxin Jiang, Tian Zhang, Jingxue Wang (China), "LONGQUAN ON CONTINUE", Beijing City University, Tutor: Zhihong HuangJie Tang, Wenqin Cai, Shihao Li, Xiaoqi Ye (China), "Yueshan Historical and Cultural Park Renewal Design", Tongji University, Tutor: Jin Wang
Jiahui Luan, Zheng Chen (China), "HANYI BeiKeHei", China Academy of Art, Tutor: Jiadi YuZhiwei Zhu 

 

 

 

Qi Zhang, min Li, Yutong Zhang (China), "Intelligent bionic UAV", LiaoNing Petrochemical University, Tutor: Honghe Gao 

 

 

Suna Cha (China), "Prairie Life Series", Minzu University of China, Tutor: Wu Ri Qie Fu 

Yanni Cheng (China), "Youth", Shenzhen University 

 

 

Yang Hu, Xu Li, Gaoqin Chen (China), "stars dot", Jiangsu University, Tutor: Sha Li 

 

 

 

 

 

 

Meizi Jin (Korea), "Light and Truth", Hongik University 

 

 

 

Yi Liu, Hongru Chen, Kaijie Yuan (China), "Trapezoid Electric Oven", Xuhai College,China University of Mining & Technology, Tutor: Bo Zhang 

 

 

 

 

 


Yuhan Zhang, Ruichen Guo, Kangshun Ren, Jinsen Ye (China), "Redesign of smart power bank", University, Tutor: Hongda Ouyang, Rong Xiao 

 

 

 

Haozhi Zhuang (China), "230kg", Sichuan Fine Arts Institute, Tutor: Beichen Yang 

Yanni Cheng (China), "Summer Silence", Shenzhen University 

 

 

 

 

 

Pei Fang, Ruoqiu Cao (China), "FUTURE PARK PLANNING", China Academy of Art, Tutor: Qi Guo, Debao Mao 

 

 

Chenglu Li (China), "The sun beamed downed on the paddy field", Xi`an Academy of Fine Arts, Tutor: Jifeng Guo 

Depan Liang (China), "The Clearwater beach", Hubei Normal University, Tutor: Chao Zeng 

Ruowen Luo (China), "River Warm", Guangdong Polytechnic Normal University, Tutor: Chaosong Yu 

Jiaying Wu (China), "Illustration design for the Little Prince", Nankai University, Tutor: Zhang Wang  

 

 

 

 

 

Kelong Wu (China), "Artistic expression of green vegetables", Changchun Guanghua University, Tutor: Yang Liu 

Zihan Xu (China), "Immersion", Beijing Institute Of Technology, Tutor: Hongyu Dong 

 

 

Jingyi You, Pei Fang (China), "GARLIC TALK", School of innovative design, China Academy of Fine Arts, Tutor: Weibin Duan, Jiadi Yu 

Zuyao Yu (China), "A good snow promises a good harvest", Sichuan Conservatory Of Music, Tutor: Qionghui Zou 

 

 

Di Zhang (China), "fish", LuXun Academy of Fine Arts, Tutor: Hong Ye 

Xiaoqing Zhu (China), "The voice of China", Jiangxi Science & Technology Normal University, Tutor: Fei Xiao
© ICVA 2018 | Privacy | Contact